ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

Σύμβολο

 

Ελληνική Ορολογία

Αγγλική Ορολογία

 

 

 

Ρευστό

Fluid

 

 

Δυναμικό

Potential

 

 

Αστρόβιλη Ροή

Irrotational flow

 

 

Ροϊκή συνάρτηση

Stream Function

 

 

Στροβιλότητα

Vorticity

 

 

 

 

 

 

KYMATA

WAVES

α

 

Πλάτος κύματος

Wave amplitude

C, c

=L/T

Φασική ταχύτητα, ταχύτητα μεταδόσεως κυματισμού

Wave celerity

Cg, cg

 

Ταχύτητα ομάδας

Group Wave Celerity

CD

 

Συντελεστής συρτικής δύναμης

Drag Force Coefficient

CL

 

Συντελεστής ανυψωτικής δύναμης

Lift Force Coefficient

CM

 

Συντελεστής πρόσθετης μάζας

Added Mass Coefficient

δ

=H/L

Καμπυλότητα

Wave steepness

d

=h

Βάθος νερού σε ηρεμία

Water depth at still level

d/L

 

Σχετικό Βάθος

Relative depth

D

 

Διάμετρος σωληνώσεως

Pipe Diameter

Ε

 

Ενέργεια

Energy

ΕP

 

Δυναμική Ενέργεια

Potential Energy

Εk

 

Κινητική Ενέργεια

Kinetic Energy

Ē

=Ε/L

Ειδική Ενέργεια

Specific Energy

η

 

Στάθμη επιφάνειας ως προς τη στάθμη ηρεμίας

Water surface elevation above still sea level

f

=1/T

Συχνότητα

Frequency

F

 

Ανάπτυγμα Πελάγους

Fetch Length

Fr

Αριθμός Froude

Froude number

g

 

Επιτάχυνση της βαρύτητας

Acceleration of gravity

ζ

 

Οριζόντια μετατόπιση σωματιδίου

 Particle horizontal displacement

Η

=2α

Ύψος Κύματος

Wave Height

Hs

1/3

Σημαντικό ύψος κύματος

Significant Wave height

 

 

 

 

θ

=(kx-ωt)

 

 

k

=2π/L

Αριθμός κύματος

Wave Number

L

 

Μήκος Κύματος

Wave Length

ξ

 

Κατακόρυφη μετατόπιση σωματιδίου

 Particle displacement in z axis

ξ

=tanθ

/sqrt(Hi/L0)

Αριθμός Iribarren

Surf similarity parameter

Iribarren number

P

 

Πίεση

Pressure

P

 

Ροή Κυματικής Ενέργειας, Κυματική Ισχύς

Wave Power

ρ

 

Πυκνότητα

Density

Re

 

Αριθμός Reynolds

Reynold’s number

σ

=ω=2π/Τ

Γωνιακή συχνότητα

Wave frequency

S

 

Φασματική Ενέργεια

Spectrum Energy

tD

 

Διάρκεια Καταιγίδας

Storm duration

T

 

Περίοδος Κύματος

Wave Period

ΤP

 

 

 

Ts

 

Σημαντική Περίοδος κύματος

Significant wave period

Tz

 

Περίοδος μηδενικής άνω διάβασης

Zero crossing period

u,w

 

Ταχύτητα υγρών σωματιδίων σε x, z

Particle velocity in x, z directions

U

 

Ταχύτητα ανέμου στα 10μ

Wind speed at 10m

φ

 

Συνάρτηση δυναμικού

Velocity Potential

x

 

Οριζόντια απόσταση

Horizontal distance

ω

Γωνιακή συχνότητα

Wave frequency

z

 

Κατακόρυφη απόσταση ως προς τη στάθμη ηρεμίας

Vertical distance above still water level

 

 

 

 

Subscripts

 

 

 

o

 

Βαθιά Νερά

Deep Water Conditions

b

 

Θραύση Κύματος

Breaking Conditions

 

 

 

 

d/L<1/20

 

Ρηχά νερά

Shallow water

 

Μακρά Κύματα

Long Waves

d/L>1/2

 

Βαθιά νερά

Deep water

 

Βραχέα Κύματα

Short waves

 

 

 

 

 

 

Κορυφή/ Έξαρση

Wave crest

 

 

Κοιλιά/ Βύθιση

Wave trough

 

 

 

 

 

 

Βουβά Κύματα – Λόγκα - Αποθάλασσα

Swell Waves

 

 

Γραμμικά Κύματα

Linear Waves

 

 

Μοναχικό Κύμα

Solitary wave

 

 

Κυματισμός ελλειπτικού συνημιτόνου

Cnoidal waves

 

 

 

 

 

 

Ανάκλαση κύματος

Wave reflection

 

 

  Στάσιμο Κύμα

  Standing Wave/ Clapotis

 

 

  Βρόγχος, σημείο δέσμης

  Node

 

 

  Σημείο αντιδέσμης

  Antinode

 

 

Αναρρίχηση

Wave run up

 

 

Διάθλαση

Wave refraction

 

 

Διασπορά

Dispersion

 

 

Θραύση Κύματος

Wave breaking

 

 

   Μορφή Υπερχειλίσεως

     Spilling breaker

 

 

   Μορφή Καταδύσεως

     Plunging breaker

 

 

   Μορφή Εφορμήσεως

     Surging breaker

 

 

Περίθλαση

Wave diffraction

 

 

Ρήχωση

Wave shoaling

 

 

Υπερύψωση λόγω καταιγίδας

Storm surge

 

 

Υπερύψωση λόγω κυματισμών

Wave set-up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίμηκες/ Παράλληλο ρεύμα/ Ρεύμα κατά μήκος της ακτής

Longshore current

 

 

Ριπιδοειδές/ βελοειδές ρεύμα

Rip current

 

 

 

 

 

 

Ενεργειακό Φάσμα

Energy Spectrum

 

 

 

 

 

 

Ανάντη/ Κατάντη

Up-drift/Down-drift

 

 

Ακτογραμμή

Coastline

 

 

Ισοβαθής

Contour line

 

 

Διάβρωση

Erosion

 

 

Πρόσχωση

Accretion

 

 

 

 

 

 

Παλίρροια

Tide

MHW

 

Μέση Πλήμμη

Mean High Water Level

MLW

 

Μέση Ρηχία

Mean Low Water Level

MHWS

 

Μέση Πλήμμη Συζυγιών

Mean High Water Spring

MHWN

 

Μέση Πλήμμη Τετραγωνισμών

Mean High Water Neap

MSL

ΜΣΘ

Μέση Στάθμη Θάλασσας

Mean Sea Level

LAT

 

Κατωτάτη Ρηχία

Lowest Astronomical Tide

HAT

 

Ανωτάτη Πλήμμη

Highest Astronomical Tide

 

 

 

 

 

 

Πλήμμη

High Tidal Level

 

 

Ρηχία

Low Tidal Level

 

 

Παλιρροιακό Εύρος

Tidal Range

 

 

Πλημμυρίδα

Rising Tide

 

 

Αμπώτιδα

Ebbing Tide

 

 

 

 

 

 

Ημι-ημερήσιου Τύπου

Semi-Diurnal Tide

 

 

Ημερήσιου Τύπου

Diurnal Tide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγκυροβόλιο

Anchorage

 

 

Δεξαμενή

Dock

 

 

Μόλος

Mole

 

 

Αποβάθρα

Wharf, Pier

 

 

Λιθοριπή

Rubble Mound

 

 

Προκυμαία

Quay

 

 

Προβλήτα

Berth, Jetty

 

 

Λιμάνι

Port, Harbour